top of page

תכנית חיסכון לכל ילד של משרד האוצר והביטוח הלאומי

החל מינואר 2017, משרד האוצר והביטוח הלאומי יפתח תכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים, בתכנית יופקדו 50 ₪ ב- 20 לכל חודש (במועד תשלום קצבת הילדים). הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק בהתאם לבחירת ההורה.

בתכנית החיסכון יופקדו גם כספים לתקופה רטרואקטיבית ממאי 2015 ועד דצמבר 2016.

בנוסף ל-50 ₪, המופקדים מידי חודש על ידי הביטוח הלאומי,  באפשרות ההורה להגדיל את החיסכון לילד ב- 50 ₪ נוספים וזה על חשבון קצת הילד החודשית, כך שסך החיסכון יעמוד על 100 ₪ בחודש לכל ילד. וכך ההורה יוכל להבטיח כי בחלוף 18 שנים יעמוד לרשות הילד סכום כסף משמעותי שעשוי להסתכם בכ-20,000 ₪ ואף יותר. כדי להוסיף את סכום החיסכון הנוסף, עליכם להיכנס לאתר הביטוח הלאומי ולבחור באפשרות של הכפלת סכום החיסכון.
הסכום הנוסף יופקד לחיסכון של הילד בחודש שלאחר ביצוע הבחירה.

היכן ינוהל החיסכון?
בקופת גמל להשקעה או בבנק

אחת לשנה ישלח דוח שנתי להורה הילד מהמוסד הפיננסי בו מנוהל הכסף מבית ההשקעות/חברת הביטוח או הבנק שבהם ינוהל החיסכון של ילדכם. ניתן גם לעקוב אחרי מצב החיסכון באתר האינטרנט של המוסד הפיננסי שמנהל את הכסף.

באיזה מסלול לחסוך?
קופת גמל להשקעה
הכסף שיופקד בקופת גמל להשקעה ייחסך במסלול השקעה שתבחרו, בכל אחת מהקופות שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון. ניתן לבחור לחסוך את כספי החיסכון באחד ממסלולי השקעה שמציעה כל קופת גמל ולעבור ממסלול השקעה אחד לאחר בכל עת. בכל מסלול קיימת מדיניות השקעה שונה לגבי אופן השקעת הכסף, אשר משתנה בהתאם לרמת הסיכון בכל מסלול. ניתן גם לעבור בין החברות שמנהלות קופת גמל להשקעה

בנק
הכסף שיופקד בבנק ייחסך במסלול חיסכון בהתאם לריבית המוצעת. בכל אחד מהבנקים שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון ארוך הטווח, תוכלו לבחור לחסוך את כספי החיסכון באחד מ-3 המסלולים שמציע כל בנק, בשני סוגים של חסכונות.
מי שבחר בתכנית חיסכון בבנק לא יוכל לעבור למוסד פיננסי אחר (לא לבנק אחר ולא לקופת גמל להשקעה), כספי החיסכון של הילד ינוהלו לאורך כל התקופה באותו הבנק. במסלולים בתוך הבנק בחלקם ניתן יהיה לעבור תחת ההתניות של הבנק

באיזה מסלול ינוהלו כספי החיסכון?
אם ניבחר לחסוך בקופת גמל להשקעה – קיימים 5 מסלולי השקעה לפי הפירוט הבא:
מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (ברירת מחדל)
מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני.
מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.
מסלול הלכה (אפשרי רק בחלק מהקופות).
מסלול שריעה (אפשרי רק בחלק מהקופות).


אם ניבחר לחסוך בבנק - קיימים 3 מסלולי השקעה לפי הפירוט הבא:

  • מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה (ברירת מחדל)

  • מסלול עם ריבית משתנה

  • מסלול עם ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן


בכל אחד מהמסלולים המוצעים על ידי הבנקים ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

  • תכנית חיסכון ללא תחנות יציאה.

  • תכנית חיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים.


את הבחירה צריך לבצע באתר הביטוח הלאומי עד ל-1.6.17.
מי שייוולד לו ילד מ-1.1.17 ואילך, יוכל לבצע את הבחירה בתוך 6 חודשים מיום לידת הילד.

מסלול ברירת מחדל
אם ההורה לא בחר היכן ינוהל החיסכון –הכסף ייחסך עבור ילדו/יו במסלול ברירת מחדל
אם לא ניבחר במהלך תקופת הבחירה היכן ינוהלו כספי החיסכון של הילד, הביטוח הלאומי יפקיד את כספי החיסכון לקופת גמל או לבנק בהתאם למנגנון ברירת המחדל, כמפורט להלן:


ילד שמלאו לו 15 שנים ויותר ב-1.1.2017
כספי החיסכון שלו יופקדו בבנק, שאליו משולמת קצבת הילדים על ידי הביטוח הלאומי, במסלול ריבית קבועה לא צמודה, ללא תחנות יציאה. הריבית במועד ההצטרפות תיקבע בהתאם לתקופת החיסכון עד הגיעו של הילד לגיל 18.

ילד שטרם מלאו לו 15 שנים ב-1.1.2017
כספי החיסכון שלו יופקדו בקופת גמל להשקעה במסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט. קופת הגמל תיבחר על ידי הביטוח הלאומי, מבין קופות הגמל להשקעה שנבחרו על ידי משרד האוצר.
אם יש לכם כמה ילדים מתחת לגיל 15, החסכונות שלהם ינוהלו באותה קופת גמל בחשבונות חיסכון נפרדים.

ילד שייוולד החל מ- 1.1.2017 ואילך
ההורה יוכל לבחור היכן ינוהל החיסכון שלו בתוך 6 חודשים מיום הלידה. אם לא ניבחר, כספי החיסכון ינוהלו בקופת הגמל או בבנק שבחרתם לילד שנולד לפניו.

בהגיעו של הילד לגיל 18 יופקד לתכנית החיסכון שלו מענק בסך 500 ₪.
אם הילד לא ימשוך את כספי החיסכון עד שימלאו לך 21 שנים, יופקד לחיסכון שלו מענק נוסף בסך 500 ₪.

בינואר 2017 שיפתחו תכניות החיסכון יופקד לכל ילד 50 ₪ בגין כל חודש שבו שולמה עבורו קצבת ילדים, החל ממאי 2016 (רטרו)

משיכת כספים מהחיסכון
את כספי החיסכון ניתן למשוך רק כשהילד יגיע לגיל 18, למעט במקרים חריגים.
כדי למשוך את כספי החיסכון יש לפנות לקופת הגמל או לבנק, שמנהלים את כספי החיסכון של הילד, ולחתום על טופס בקשה למשיכת כספים שנמצא באתר הביטוח הלאומי. את הטופס ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של קופת הגמל או הבנק, שמנהלים את כספי החיסכון של הילד.
במועד משיכת כספי החיסכון, חלקם או כולם, ינוכה מסכום המשיכה מס רווח הון.
ילד שכספו מנוהל בקופת גמל להשקעה והחליט להמשיך לחסוך את הכסף שנצבר לזכותו בקופת הגמל עד לגיל פרישה מעבודה, יוכל לקבל את כספי החיסכון לאחר הפרישה כקצבה, ללא תשלום מס רווח הון.


משיכת כספים מגיל 18 ועד גיל 21
כשימלאו לילד 18, יפקיד הביטוח הלאומי לחשבון החיסכון שלו מענק בסך 500 ₪.
במועד זה יוכל הילד למשוך את הכספים מתכנית החיסכון באמצעות פנייה לקופת הגמל או לבנק, שמנהלים את כספי החיסכון. בצירוף חתימת ההורים המאשרים את המשיכה.

משיכת כספים מגיל 21 ואילך
כשימלאו לילד 21, יפקיד הביטוח הלאומי לחשבון החיסכון שלו מענק נוסף בסך 500 ₪, וזאת בתנאי שלא משך כספים מהחיסכון קודם לכן.
החל מגיל 21 הילד יוכל למשוך את כספי החיסכון בכל עת וללא צורך באישור ההורים.
מומלץ למשוך את הכסף רק עבור הוצאות גדולות ומשמעותיות שיתרמו לילד בעתיד (לימודים, קמת עסק, חתונה, דירה וכד')

משיכה במקרים חריגים
קיימת אפשרות למשיכה חריגה של תכנית החיסכון עקב מצב רפואי חמור של הילד העלול לסכן את חייו. משיכה זו צריכה לקבל אישור של רופא מטעם ביטוח לאומי.
אם התקיימו התנאים למשיכת הכספים לפני גיל 18, הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון מענק בסך 500 ₪ (במקום בגיל 18) שיתווסף לסכום שניתן יהיה למשוך מהחיסכון.

לאחר המשיכה ימשיך הביטוח הלאומי להפקיד סכום חודשי של 50 ₪ לחיסכון עבור הילד, עד שיגיע לגיל 18. במקרה זה, כאשר הילד יגיע לגיל 18 לא יופקד מענק בסך 500 ₪ (כיוון שהוא כבר שולם לילד במועד המשיכה), אך אם הילד ימשיך לחסוך עד גיל 21 הוא יקבל את המענק הנוסף בסך 500 ₪ שמשולם בגיל 21.

זקוקים למידע נוסף? הסוכנים שלנו לשרותיכם

צרו עימנו קשר ונשמח לשווק לכם את הפתרון הנכון עבורכם

bottom of page