top of page

קרנות פנסיה

קרן פנסיה מיועדת לקבלת פנסיית זיקנה בגיל הפרישה (כפי שמוגדר בתקנון הקרן). ניתן להקדים את מועד קבלת הפנסיה כבר לגיל 60 לגבר ולאישה, או לדחות את היציאה לפנסיה מעבר לגיל הפרישה. יחד עם זאת, חשוב לציין שהקדמת הפרישה או דחייתה יקטינו או יגדילו (בהתאמה) את סכום הפנסיה.


הפנסיה לפנסיונר משולמת לכל ימי חייו, ולאחר פטירתו, במידה והפנסיונר יותיר אחריו שאירים (על פי הגדרתם בתקנון הקרן), הם יהיו זכאים לפנסיית שאירים, בסכום הנגזר מהפנסיה שקיבל הפנסיונר, כאשר האלמן/ה זכאים לפנסיה למשך כל ימי חייהם וילדים עד גיל 21.

קרנות הפנסיה ה"חדשות"  פנסיות "צוברות" החלו לפעול בישראל בשנת 1995. החל מאותו מועד, הצטרפות לקרנות פנסיה מותרת אך ורק לקרנות אלו. גובה הקצבה החודשית שיקבל המבוטח בעת פרישתו מחושב על פי החיסכון שנצבר במשך השנים ועל פי מקדם המרה הקבוע בתקנון קרן הפנסיה (מספר אשר מחלקים בסכום הנצבר בפנסיה, כאשר התוצאה שתתקבל היא הסכום החודשי שיקבל הפנסיונר), מינו ומצבו המשפחתי. מכיוון שהיתרה הצבורה כוללת את התשואות (דמוגרפית וכן תשואה על ההשקעות) אשר משיגה הקרן עבור מבוטחיה, יש משקל רב לתשואה בחישוב סכום הקצבה (הפנסיה) החודשית לה יהיה זכאי המבוטח.

קרנות הפנסיה החדשות הן קרנות מאוזנות אקטואריות (קרן אשר קיים איזון בין התחייבויותיה לחוסכים, כלומר, הסכומים אשר עליה לשלם לעמיתים, לבין נכסיה) הפועלות על בסיס ביטוח הדדי בין המבוטחים. כשנוצר בקרן גירעון אקטוארי הוא מכוסה על ידי הפחתת הזכויות של מבוטחי הקרן. כשיש עודף אקטוארי הוא מחולק למבוטחים על ידי הגדלת זכויותיהם. העודף או הגירעון מתווסף ליתרה הצבורה של המבוטח.

קיימים שני סוגים של קרנות פנסיה חדשות:
קרן חדשה מקיפה - מכשיר חיסכון המיועד לתשלום פנסיה חודשית כאשר החוסך פורש מעבודה.  בנוסף, הקרן כוללת כיסוי ביטוח למקרה מוות (תשלום פנסיה חודשית לשארים) וכיסוי למקרה נכות (תשלום קצבה חודשית במקרה של נכות).. בכל אחד מהמקרים משלמת הקרן קצבה חודשית לעמית או לשאריו:
קצבת זיקנה - לאחר הפרישה מן העבודה (יציאה לפנסיה).
קצבת נכות - במקרה של אובדן כושר עבודה לפני גיל הפרישה.
קצבת שאירים - במקרה של מוות.

קרן חדשה כללית - הפועלת לצד קרן הפנסיה המקיפה ומיועדת לרכישת פנסיה גם לחלק השכר אשר מעבר לתקרת ההפקדות המותרת בקרן המקיפה.

ההבדלים בין קרן פנסיה חדשה מקיפה לקרן פנסיה חדשה כללית

בקרן פנסיה מקיפה, 30% מנכסי הקרן יושקעו באפיק מובטח תשואה, המבטיח תשואה של 5.15% צמוד מדד שנתי על ההשקעות.

קרן פנסיה כללית מעניקה לעמיתים מסלול יסודי לטובת קבלת קצבת זקנה עם יציאה לגמלאות. חלק מקרנות הפנסיה הכלליות מאפשרות רכישת כיסויים ביטוחיים נוספים לנכות ושאירים.

 

זקוקים למידע נוסף? הסוכנים שלנו לשרותיכם

צרו עימנו קשר ונשמח לשווק לכם את הפתרון הנכון עבורכם

bottom of page