top of page

קופות גמל

קופות גמל הן אמצעי חיסכון לטווח ארוך, בדרך כלל לגיל פרישה. מדינת ישראל מעוניינת לעודד חסכון באמצעות קופות גמל ולכן מעניקה הטבות מס לחוסכים – באמצעות זיכוי וניכוי מס. בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), ה תשס"ה 2005 קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך.

בין המוצרים ניתן למנות קופת גמל לתגמולים, קרן מחלה, פיצויים, קצבה ועוד. עם זאת, המינוח "קופת גמל", משמש כמינוח העממי ל"קופת גמל לתגמולים". 

 

בהמשך לתיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) כספים שיופקדו לקופת גמל החל משנת 2008 ניתן למשוך כקצבה בלבד.  משיכת כספים מקופות גמל לפני מועד הפדיון לו אינה מומלצת וכרוכה בתשלום מס משמעותי בשיעור של 35%.

קופת גמל להשקעה

אפשרות להפקיד כספים לקופת גמל ולשמור על הכספים נזילים.
קופת גמל להשקעה באה במטרה לעודד את הציבור להגדיל את חסכונותיו מרצונו החופשי באמצעות מוצר גמיש (הוני), מפוקח ושקוף אשר יאפשר משיכה הונית בכל עת בתוספת יתרון של קצבה פטורה ממס החל מגיל 60.


קופת גמל זו תאפשר לחסוך סכומים של עד 76,449.63 ₪ לשנה הניתנים למשיכה בכל עת, ללא הטבות מס בהפקדה,  ומתן פטור ממס רווחי הון אם העמית יחליט לקבל כספים אלו כקצבה.

 

עיקריי המוצר:
1. תקרת הפקדה שנתית של 76,449.63 ש"ח (ברמת ת.ז)
2. ניתן לפתוח בכל גיל לרבות קטינים
3. החיסכון נזיל בכל עת

קרנות השתלמות

קרן השתלמות הינה קופת חיסכון לשכירים, לעצמאים לחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים, שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חסכון כללי לטווח בינוני - האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.


לפי סעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה, הפקדות העובד והמעסיק לקרן השתלמות פטורות ממס רווחי הון, אם הן עד 2.5% מהשכר ברוטו (הפרשה של העובד) ועד 7.5% מהשכר ברוטו (הפרשה של המעסיק, לכל היותר פי שלושה מחלק העובד), וזאת עד לתקרת שכר חודשי של 15,712 ש"ח (נכון ל-2023). ניתן להפריש לקרן כספים גם מעבר לתקרה, אך עליהם לא יחול הפטור.
לאחר שלוש שנות ותק בקרן ניתן להשתמש בכסף שנצבר בה, למימון השתלמויות או לימודים ללא תשלום מס. הפטור ממס ניתן לכל מטרה לאחר שש שנים לפחות (שלוש שנים במקרה של גבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62). מאחר שהמדינה אינה מטילה כל מגבלות לגבי השימוש בכסף שנצבר בקרן לאחר תום שש שנים, ניתן לנצלו לכל צורך ולאו דווקא להשתלמות. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חסכון (פטור ממס) גרידא שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות. 

זקוקים למידע נוסף? הסוכנים שלנו לשרותיכם

צרו עימנו קשר ונשמח לשווק לכם את הפתרון הנכון עבורכם

bottom of page