top of page

ביטוח מנהלים

אפיק המכונה בשפה המקצועית קופת גמל שהיא קופת ביטוח משלמת. זהו אפיק חסכון פנסיוני שכולל חסכון וביטוח. בכך הוא דומה לקרן הפנסיה. אך בניגוד לקרן הפנסיה ההתקשרות במוצר זה היא על בסיס חוזה אישי מול חברת הביטוח שלא ניתן לשינוי וכפוף לחוק חוזה ביטוח. מכיוון שהסיכון הביטוחי נופל על חברת הביטוח עלותו תהיה גבוהה יותר ותיקח בחשבון את הרווח של חברת הביטוח.

 

ביטוח המנהלים מספק 3 סוגים של ביטוח:


1) ביטוח כנגד פטירה: זהו ביטוח החיים. בדרך כלל הפיצוי הוא בצורת סכום חד פעמי וננקב במספר משכורות. גובהו נקבע בהתאם לגובה הכיסוי שנרכש ניתן לבצע שינויים בפוליסות או לעבור בין חברות הביטוח השונות אך יש לעשות זאת בזהירות רבה.  זאת משום שביטוח חדש דורש חיתום רפואי, ואם השתנה המצב הרפואי יתכן שתקבע תוספת פרמיה כתוצאה ממצב בריאותי לא תקין והפוליסה לא תוזל כלל או אפילו תתייקר.  המבוטח מחויב בגילוי פרטים מהותיים ואם ידע על מצב רפואי קיים שמשפיע על הסיכון למוות ולא סיפר למבטח בעת ההצטרפות לביטוח, המבטח יהיה פטור מתשלום תגמולי ביטוח. זאת בעוד שיתכן שהביטוח הישן נכנס לתוקף לפני השינוי במצב הרפואי.
כמו כן יש לזכור שבשנה הראשונה לביטוח היא לא מכסה התאבדות של המבוטח ושבשלוש שנים הראשונות של הפוליסה לחברת הביטוח הזכות לבטל את הפוליסה במקרה שהמבוטח נתן תשובה לא מלאה וכנה לשאלות שהוצגו לו על ידי המבטח או שהיה צריך לדעת שהן מהותיות. זה מהווה לעיתים מפלט למבטח מפני תשלום תגמולי הביטוח. אחרי 3 שנים הפוליסה הופכת להיות חסינה מפני ערעור.

2) פנסיית זקנה: מתייחס לחיסכון הצבור בתכנית, מתבטא בכך שחברות הביטוח מציעות מסלולים שבהם מקדם ההמרה מתקבע החל מגיל 60 ומוגן מפני עליה בתוחלת החיים   (קיימים גם ביטוחי מנהלים שהם קופות גמל לא משלמות: אלו ביטוחי החיים שהיו הוניים עד 2008. ביטוחי מנהלים אלו לא מספקים סוג ביטוח זה). חיים ארוכים מהווים הוצאה גדולה מאוד. אילו ידענו לאיזו תקופה צריכים להספיק לנו חסכונותינו, יכולנו להשתמש בהם ללא כל בעיה. אך תוחלת החיים שלנו היא חידה, וכדי להתמודד אתה עדיף להעביר את הסיכון לגורם אחר קרי חברת ביטוח.

3) ביטוח אבדן כשר עבודה: הביטוח לאבדן כשר עבודה לא יעלה על 75% משכרו של המבוטח. גובה הפיצוי נגזר מגילו של המבוטח וגובה הסכום המיועד לרכישת הכיסוי.  (בד"כ 2.5%). הגדרת אבדן כושר העבודה היא הגדרה עיסוקית בהתאם לסווג מקצועות לפי צווארון כחול או צווארון לבן, כאשר במקצועות המוגדרים כצווארון לבן ניתן לקבל כיסוי כך שמספיק שהמבוטח לא יוכל לעסוק בעיסוק שבו עסק לפני קרות מקרה הביטוח כדי שיהיה זכאי לפיצוי בגין אי יכולתו לעבוד
 פוליסה עיסוקית/צווארון לבן הינה הפוליסה האיכותית ביותר ומתאימה למקצועו של המבוטח. במידה ויוכיח המבוטח כי הוא אינו יכול לעסוק במקצוע בו עבד קודם לכן יקבל את התשלומים המגיעים לו.

זקוקים למידע נוסף? הסוכנים שלנו לשרותיכם

צרו עימנו קשר ונשמח לשווק לכם את הפתרון הנכון עבורכם

bottom of page