top of page

ביטוח חיים

ביטוח כנגד חיים קצרים: זהו ביטוח החיים. בדרך כלל הפיצוי הוא בצורת סכום חד פעמי וננקב במספר משכורות. 

 

גובהו נקבע בהתאם לגובה הכיסוי שנרכש ניתן לבצע שינויים בפוליסות או לעבור בין חברות הביטוח השונות אך יש לעשות זאת בזהירות רבה. זאת משום שביטוח חדש דורש חיתום רפואי, ואם השתנה המצב הרפואי יתכן שתקבע תוספת פרמיה כתוצאה ממצב בריאותי לא תקין והפוליסה לא תוזל כלל או אפילו תתייקר.

 

המבוטח מחויב בגילוי פרטים מהותיים ואם ידע על מצב רפואי קיים שמשפיע על הסיכון למוות ולא סיפר למבטח בעת ההצטרפות לביטוח, המבטח יהיה פטור מתשלום תגמולי ביטוח. זאת בעוד שיתכן שהביטוח הישן נכנס לתוקף לפני השינוי במצב הרפואי. כמו כן יש לזכור שבשנה הראשונה לביטוח היא לא מכסה התאבדות של המבוטח ושבשלוש שנים הראשונות של הפוליסה לחברת הביטוח הזכות לבטל את הפוליסה במקרה שהמבוטח נתן תשובה לא מלאה וכנה לשאלות שהוצגו לו על ידי המבטח או שהיה צריך לדעת שהן מהותיות.

זקוקים למידע נוסף? הסוכנים שלנו לשרותיכם

צרו עימנו קשר ונשמח לשווק לכם את הפתרון הנכון עבורכם

bottom of page