top of page

תקנות

חוק פנסיה חובה לעצמאים החל מה- 1.1.2017

החל מינואר 2017 חלה חובה על עצמאים להפקיד סכומים בקופת גמל לקצבה (קופת גמל / קרן פנסיה / ביטוח מנהלים) בשל הכנסה חייבת בהפקדה.

שיעורי ההפקדה הן לפי החלוקה כדלהלן...

חוק פנסיית חובה

בראשית 2008 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה וחולל מהפיכה במשק הישראלי – לראשונה יקבלו כמיליון עובדים בישראל את הזכות ליהנות מהפרשות לביטוח פנסיוני כחובה המוטלת על מעסיקם ולא כהטבה.

תיקון 190

תיקון 190 כולל בתוכו שינויים מהותיים וחשובים בנושא המיסוי של חסכונות פנסיוניים, תיקון 8 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. תיקון זה נועד לתקן עיוותים שנוצרו עקב השינויים שנוצרו על ידי תיקון 3 לחוק קופות הגמל.

משיכת כספים מקופת גמל - חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה (עד 8,000 ₪)

משרד האוצר הוציא חוזר המאפשר משיכת חשבונות קטנים עם יתרה הנמוכה מ- 8,000 ₪ ללא תשלום מס. החוזר קובע הוראות לשליחת הודעה לעמיתים בעלי חשבונות קטנים בדבר זכותם למשיכת הכספים והנחיות לגבי אופן ביצוע משיכת הכספים.

המודל הצ'יליאני

החל משנת 2016 נכנס לתוקף מודל חכ"ם - חיסכון כספי מתואם המוכר יותר בשם "המודל הצ'יליאני".
המודל נועד להתאים לחוסכים בקופת גמל את מסלול ההשקעה לגילם. בהתאם למודל, וככל שלא יבקש אחרת, ישויך החוסך...

הוראת שעה - משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרת צבירה נמוכה מ- 7,000 ש"ח

המטרה: בשל תיקון תקנות דמי הניהול, אשר יאפשרו גביית דמי ניהול מינימאליים ,נקבעה הוראת שעה המאפשרת לבעלי חשבונות בעלי יתרת צבירה נמוכה למשוך את הכספים ב...

היוון בעניין תיקון 5 והוראת שעה (2011)

משיכה מקופת גמל משלמת לקצבה
עמית שיש לו סכום קצבה שווה או נמוך מהקצבה המזערית (4,850 ש"ח כיום) יוכל להוון בהתאם לתקנון הקופה, לפי שעור מהקצבה שלה הוא זכאי מהקופה, שלא יעלה על 25% ולתקופה...

תכנית חיסכון לכל ילד

החל מינואר 2017, משרד האוצר והביטוח הלאומי יפתח תכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים, בתכנית יופקדו 50 ₪ ב- 20 לכל חודש (במועד תשלום קצבת הילדים). הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או...

זקוקים למידע נוסף? הסוכנים שלנו לשרותיכם

צרו עימנו קשר ונשמח לשווק לכם את הפתרון הנכון עבורכם

bottom of page