top of page

ביטוח אובדן כושר עבודה

כיסוי המאפשר למבוטח לקבל תשלום חודשי, כתחליף למשכורת, במקרה של מחלה או תאונה ולהבטיח מקור הכנסה אשר יסייע  לבני המשפחה וישמור על רמת חייהם במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי או מלא. חשוב מאד להגן על בני המשפחה מפני אובדן הכנסתו של המבוטח.

מוצר הבסיס  בביטוח אובדן כושר עבודה מעניק פיצוי חודשי למבוטח עד לתקרה של 75% ממשכורתו. היה והמבוטח נמצא באובדן כושר עבודה מוחלט - המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה, אם עבד עד קרות מקרה הביטוח או עבד במשך 12 חודשים שקדמו למועד קרות מקרה הביטוח, וכתוצאה ממחלה או תאונה שארעה למבוטח, נשלל ממנו בשיעור של 25% לפחות, הכושר לעבוד בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, ניסיונו והכשרתו. 

שיעור הפיצוי יהיה לינארי לגובה הנכות, כלומר גובה הפיצוי במקרה של נכות חלקית (מעל 25%) יהיה יחסי לשיעור הנכות החלקית (לדוגמא ב 40% נכות חלקית, ישולם 40% מהפיצוי).
בין היתר ישנן מספר הרחבות שניתן להוסיף על מוצר הבסיס.

להלן מספר הרחבות שאפשר להוסיף על מוצר הבסיס:


פרנצ'יזה עבור שלושה חודשי המתנה - תשלום בחודש הרביעי והחמישי בהתאמה עבור החודש השני והשלישי.
ביטול קיזוז מול ביטוח לאומי - המבוטח יהיה זכאי לסכום הפיצוי החודשי גם אם הוא מקבל פיצוי חודשי מגורם ממשלתי בגין אותו מקרה הביטוח.


הרחבה עיסוקית לצווארון לבן - בחינת מקרה אובדן כושר העבודה תהיה בהתאם לעיסוקו של המבוטח ב 12 חודשים שקדמו למקרה הביטוח. תקופת התשלום תהיה כל עוד המבוטח באובדן כושר עבודה מוחלט לעיסוק ספציפי ועד תום תקופת הביטוח.
נכות מתפתחת - סכום הפיצוי החודשי שישולם לאחר קרות מקרה הביטוח יהיה צמוד למדד למדד / אחוז כלשהו.

תשלום נוסף במקרה סיעוד -  מבוטח הזכאי לפי הפוליסה לתגמול ביטוח אובדן כושר עבודה מוחלט ובנוסף מצוי גם במצב סיעודי יקבל פיצוי נוסף עקב היותו סיעודי, גובה הפיצוי יכול להגיע עד לכדי 100% משכרו ערב מקרה התאונה / מחלה שהביאה אותו למצב של אובדן כושר עבודה. 

ביטול קיזוז מול ביטוח לאומי - המבוטח יהיה זכאי לסכום הפיצוי החודשי גם אם הוא מקבל פיצוי חודשי מגורם ממשלתי בגין אותו מקרה הביטוח.

 

נכות מתפתחת - סכום הפיצוי החודשי שישולם לאחר קרות מקרה הביטוח יהיה צמוד למדד / אחוז כלשהו בהתאם לרשום בפוליסה.

זקוקים למידע נוסף? הסוכנים שלנו לשרותיכם

צרו עימנו קשר ונשמח לשווק לכם את הפתרון הנכון עבורכם

bottom of page