top of page

משיכת כספים מקופת גמל – חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה (עד 8,000 ₪)

משרד האוצר הוציא חוזר המאפשר משיכת חשבונות קטנים עם יתרה הנמוכה מ- 8,000 ₪ ללא תשלום מס. החוזר קובע הוראות לשליחת הודעה לעמיתים בעלי חשבונות קטנים בדבר זכותם למשיכת הכספים והנחיות לגבי אופן ביצוע משיכת הכספים.

החשבון יוגדר כחשבון קטן כאשר מתקיימים בו התנאים הבאים, במצטבר:

  • לא הופקדו כספים לחשבון מיום 1.1.2014 ואילך.

  • לא בוצעה העברה לחשבון העמית מקופה אחרת או ממנו אל קופה אחרת מיום 1.1.14 ואילך.

  • היתרה הצבורה בכל חשבונות העמית בקופת הגמל אינה עולה על 8,000 ₪, כולל כספי פיצויים, נכון ליום הקובע (31.12.2015).

 

החברה תשלח לעמיתים בעלי חשבונות קטנים, עד ליום 31.12.16, הודעה על זכותם למשיכת כספים.

את הכספים ניתן למשוך על ידי פנייה לאחד מסניפי הבנק המתפעל של הקופה, או באמצעות מילוי טופס משיכה מקוון באתר החברה וצירוף המסמכים הנלווים הנדרשים (צילום צ'ק / אישור ניהול חשבון וצילום ת.ז.).


 

זקוקים למידע נוסף? הסוכנים שלנו לשרותיכם

צרו עימנו קשר ונשמח לשווק לכם את הפתרון הנכון עבורכם

bottom of page