top of page

הוראת שעה - משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרת צבירה נמוכה מ- 7,000 ש"ח

תאריך תחילת יישום החוזר מיום 24.4.2014 ועד ליום 31.3.2015

המטרה: בשל תיקון תקנות דמי הניהול, אשר יאפשרו גביית דמי ניהול מינימאליים ,נקבעה הוראת שעה המאפשרת לבעלי חשבונות בעלי יתרת צבירה נמוכה למשוך את הכספים בפטור ממס ובכך לצמצם את מספר החשבונות הקיימים באופן משמעותי .

פרטי הזכאות:
1. סך יתרת הכספים של העמית) תגמולים+פיצויים (הצבירה הכוללת (בכל חשבונותיו באותו הגוף) בקופת/ות הגמל לא עלתה על 7,000 ₪. נכון ליום .31.12.2012 כלומר תמונת המצב שהייתה קיימת טרם מיזוג קופות שתופעלו בבנקים נפרדים (במידה והיו כאלה).

2. לא הופקדו בחשבון כספים החל מיום 1.1.2012 ואילך.

3. לא הועברו לחשבון בקופת הגמל או ממנו כספים מיום 1.1.2013 ואילך (כלומר לא בוצעה העברה פנימה ו/או החוצה).

4. הוראת השעה אינה מעניקה זכאות למשיכה של כספי פיצויים לעמיתים שאינם זכאים ע"פ חוק פיצויי פיטורין, אלא מאפשרת לזכאים למשוך כספים ללא מס בהתאם להוראת השעה. לצורך משיכה של כספי פיצויים,על העמית להמציא מהמעסיק טופס 161 ומכתב לשחרור כספים לרבות כספי הפיצויים.

אופן ביצוע המשיכה:
עפ"י הוראת האוצר, הגופים המוסדיים חוייבו לבדוק מי מהעמיתים עומד בקריטריונים ולשלוח לכל אחד ואחת שעומד בקריטריונים מכתב עד ה- 30/04/2014 המסביר לו כי הוא זכאי למשוך את הכספים בהתאם להוראת השעה ובמסמך צריך להיות הסבר כיצד לבצע זאת. כדי לבצע את המשיכה על העמית לפנות לגוף המוסדי או לבנק המתפעל.

זקוקים למידע נוסף? הסוכנים שלנו לשרותיכם

צרו עימנו קשר ונשמח לשווק לכם את הפתרון הנכון עבורכם

bottom of page