top of page

היוון בעניין תיקון 5 והוראת שעה (2011)

משיכה מקופת גמל משלמת לקצבה

עמית שיש לו סכום קצבה שווה או נמוך מהקצבה המזערית (4,850ש"ח כיום) יוכל להוון בהתאם לתקנון הקופה, לפי שעור מהקצבה שלה הוא זכאי מהקופה, שלא יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על 5 שנים.
עמית שלו יש סכום קצבה העולה על סכום הקצבה המזערית יוכל להוון בהתאם לתקנון הקופה ובלבד שסכום הקצבה שיישאר בידיו לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערית.
לחישוב הקצבה המזערית יילקחו בחשבון גם סכומים שלהם זכאי העמית מפנסיה תקציבית ו/ או קצבה מקופה אחרת.
לא ניתן להוון לפי שני הסעיפים.

משיכה מקופת גמל לא משלמת

תיקון זה מאפשר לעמית למשוך מקופת גמל לא משלמת לקצבה סכומים ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:
משיכה של מרכיב הפיצויים (כפי שהיה נהוג בעברגם לפני התיקון)
משיכה של סכום הצבירה המזערי(100,771 ₪) ובתנאי ש:
הגיע לגיל פרישת חובה
הסכום הכולל בכל קופותיו למעט פנסיה ותיקה לא עולה על סכום הצבירה המזערי
לא משולמת לו קצבה מקופת גמל משלמת שאינה ותיקה ואם משולמת לו קצבה כאמור – סה"כ סכום הקצבה המשולם לו יחד (מהקופה האמורה, מקופות משלמות אחרות ובתוספת פנסיה תקציבית) עולה על סכום הקצבה המזערי.

הוראת שעה

על פי תיקון 5 והוראת שעה שפורסמה ב 18.11.2010, רשאי עמית עצמאי לבקש לא יאוחר מ 31.12.2011 את החזר היתרה הצבורה בקופת גמל לא משלמת לקצבה.
היתרה הצבורה מתייחסת לכספים שהופקדו ו/או יופקדו לקופה לא משלמת בין 1.1.2008 ועד 31.12.2011 ובתנאי שמתקיימים אחד או יותר מהתנאים שלהלן:
1. מי שלפני 1.1.2008 מלאו לו 60 שנה, היה עמית עצמאי בקופת גמל לתגמולים לפני מועד זה והמשיך להפקיד באופן עצמאי בקופה לא משלמת לקצבה לפני 18.11.2010.
2. מי שלפני 1.1.2008 מלאו לו 60 שנה, והצטרף כעמית עצמאי לקופה לא משלמת לקצבה לאחר 1.1.2008 והפקיד לראשונה לפני 18.11.2010 מועד כניסת החוק לתוקף.
3. מי שהיה מוטב של עמית שנפטר והכספים הצבורים בחשבון העמית שנפטר הועברו לחשבונו של המוטב בקופת גמל לא משלמת לקצבה.
4. עמית שפרש לאחר 1.1.2008 והשאיר בקופת גמל אישית לפיצויים כספי פיצויים נזילים שהיה זכאי למשוך כספים אלו והועברו כספים למרכיב התגמולים בחשבונו של העמית בקצבה לא משלמת.
יובהר כי,
• עמית עצמאי בקופת גמל לקצבה לא משלמת יהיה רשאי לבקש החזר של היתרה הצבורה רק אם הפקיד הפקדה אחת לפחות לאותו חשבון, בתקופה מ 1.1.2008 ועד 18.11.2010 מועד תחילת הוראת השעה.
• מסכומי היתרה הצבורה שיוחזרו לעמית כאמור ינוכה מס במקור בשיעור של 15% מחלק הרווחים שנצברו החל ממועד ההפקדה ועד למועד המשיכה.
• בתכניות בטוח צמודות למדד ינוכה מס בשיעור של 20% מהרווח הראלי שנצבר החל ממועד ההפקדה ועד למועד המשיכה.
• עמית כאמור שלא ימשוך את היתרה הצבורה עד ליום 31.12.2011, היתרה הצבורה תיוחס לקצבה בלבד ויוכל למושכם בדרך של קצבה בלבד, למעט בהתקיים תנאים כאמור בסעיף 23 לחוק קופות גמל ובתקנות מס הכנסה .
על אף האמור בסעיף 4 לעיל, ניתן להמשיך ולהשאיר את כספי הפיצויים הנזילים כחיסכון פרטי בפוליסת הביטוח ועל הרווחים העתידיים ישולם מס רווחי הון בשיעור 20% בלבד.

זקוקים למידע נוסף? הסוכנים שלנו לשרותיכם

צרו עימנו קשר ונשמח לשווק לכם את הפתרון הנכון עבורכם

bottom of page