top of page

חוק פנסיית חובה

בראשית 2008 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה וחולל מהפיכה במשק הישראלי – לראשונה יקבלו כמיליון עובדים בישראל את הזכות ליהנות מהפרשות לביטוח פנסיוני כחובה המוטלת על מעסיקם ולא כהטבה. ההפרשות ייעשו לטובת קרן פנסיה לרבות קופת גמל לקצבה ובלבד שיכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות לפי בחירת העובד.


מי נהנה מחוק פנסיה חובה?
תחת ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות הכללית נוספו כאמור כמיליון איש הנהנים מפנסיה. ההסכם מוחל רק על עובדים שעדיין לא נהנים מהסדר פנסיוני קיים, מי שיש לו הסדר פנסיוני לא ירגיש בשינוי לא לטובה ולא לרעה. 


מהם תנאי הזכאות לפנסיה תחת חוק הפנסיה?
ישנם מספר תנאים שבהם צריך לעמוד בכדי ליהנות מהסכם פנסיה חובה:
גיל מינימאלי של 21 לגבר ו- 20 לאישה ומקסימאלי לפי גיל פרישה שנקבע בחוק (מעל 60 שנה, משתנה לפי מספר פרמטרים).
לא קיים לעובד "הסכם מיטיב" – כלומר הסדר פנסיה קודם.


החל מ- 1.1.2008 כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 9 חודשי עבודה
החל מ- 1.1.2009 כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה
מי שמתחיל עבודה חדשה ויש לו ביטוח פנסיוני יקבל את ההטבה כבר מיומו הראשון במקום העבודה, כאשר ההפרשות לפנסיה יבוצעו שלושה חודשים לאחר תחילת העבודה רטרואקטיבית (ואם שנת המס מסתיימת קודם לכן, הכספים יופרשו עוד קודם כדי לסגור את שנת המס נכון)


איזה חלק מהשכר מוכר לצורך חישוב הפנסיה תחת הסכם פנסיה חובה?
לא כל השכר ברוטו נחשב לצורך פנסיה. המדינה קובעת את החלקים שעליהם יש להפריש לפנסיה ולנושא זה משמעות רבה: אדם שמרוויח 10,000 ₪ ברוטו אך החלק המוכר לו לפנסיה הוא 5,000 יקבל פנסיה נמוכה יותר מאשר אדם שמרוויח 6,000 ₪ ברוטו וכל המשכורת מוכרת לו לפנסיה. זהו הפרש משמעותי מאוד שכן פנסיה מקבלים לאורך שנים רבות.


השכר המוכר לפנסיה כולל את מה שמוגדר "שכר הבסיס" ובנוסף כל התוספות הקבועות שמהן נהנה העובד. כלומר אם למשל אתם נהנים מבונוס שנתי, חלק זה לא יוכר לפנסיה. תחת חוק פנסיה חובה ישנה תקרה לשכר המבוטח (המזכה לפנסיה) והיא גובה השכר הממוצע בשוק או שכרו בפועל של העובד הנמוך ביניהם.
 
מה גובה ההפרשות לפנסיה לפי חוק הפנסיה החדש?
ההפרשות לפנסיה לפי חוק פנסיית חובה מחולקות למדרגות והולכות וגדלות עם השנים. ההפרשות כוללות חלק שמפריש העובד וחלק שמפריש המעסיק (כלומר העובד צפוי לראות קיטון בשכר נטו החודשי שלו שכן יש חלק שהוא מפריש, אך בנוסף, גם המעסיק מפריש סכומים שבעבר לא הפריש אך היום מחויב עקב החוק).
 
הטבלה הבאה מתארת את ההפרשות של המעסיק והמועסק לפי השנים:
 

האם ניתן לבחור אם לחסוך באמצעות קרן פנסיה או קופת גמל?

חשוב לדעת כי בהוראת חוק פנסיה חובה, המועסק מקבל את הזכות לבחור בין קרן פנסיה ובין קופת גמל (וכן איזו קופה או קרן בדיוק מבין המבחר הקיים). זכות זו ניתנת לו ועליו לבחור תוך שישים ימים מיום תחילת עבודתו ולהגיש למעביד בכתב במה בחר. אם העובד לא הודיע למעביד על בחירת קרן פנסיה או קופת גמל, המעביד יפריש לו את הסכומים ויבטח אותו בקרן הפנסיה מקיפה חדשה. במקרה שכזה, קיימת עדיין לעובד הזכות לעבור קרן פנסיה או לעבור לקופת גמל לפי בחירתו ובתנאי שזו תכלול כיסוי ביטוחי למקרים של מוות ונכות.
 
לסיכום, חוק פנסיה חובה הוא חוק משמעותי והיסטורי במשק המאפשר ללמעלה ממיליון איש שקודם לכן לא נהנו מהסכם פנסיית חובה ליהנות כעת מפנסיה שבמהלך השנים תגדל ותבטיח רמת חיים בגיל פרישה ראויה לכל עובד.

הסכם קיבוצי להגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק
1. ב-23.3.2016 נחתם הסכם קיבוצי בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שמטרתו להגדיל את שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני לכלל העובדים במשק.

בהתאם להסכם, תגמולי המעסיק יוגדלו ל- 6.5% ותגמולי עובד יוגדלו ל- 6%, בשתי פעימות:


2. החל ממועדים אלו, השכר הקובע להפקדות הוא כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר הקובע המתחייב בהסכם פנסיית חובה.


3. הפקדות לביטוח מנהלים:
הפקדת המעסיק כמפורט לעיל תכלול את התשלום עבור רכישת כיסוי אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש
להבטחת 75% משכרו של העובד, ושיעור הפקדת המעסיק לרכיב תגמולים לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע.
כאשר נדרש להגדיל את שיעור ההפקדה בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה מעל 6.5%, במקרה זה העלויות למעסיק, יחד עם הפקדות לרכיב התגמולים, לא יעלו מעבר לתקרת 7.5% מהשכר הקובע.

 

4. תשלום המעסיק לרכיב פיצויי פיטורים:
שיעור הפקדת המעסיק לרכיב פיצויים לקרן פנסיה ו/או לקופת ביטוח ו/או לקופת גמל, יהיה בהתאם להסכם החל על העובד ובכל מקרה לא יפחת מ-6% משכרו הקובע של העובד.

מעסיק המפקיד לעובדים שונים שיעורי הפקדה שונים לרכיב פיצויי פיטורים, בין ביטוח מנהלים לבין קרן פנסיה, יהיה רשאי, לגבי עובד חדש שייקלט, לאחר כניסתו לתוקף של ההסכם, להפקיד עבורו לפיצויי פיטורים 6% מהשכר, ובלבד שלא מדובר בעובד חדש שבא עם פוליסה קיימת עם שיעורי הפקדה לפיצויי פיטורים גבוהים יותר. על עובד זה יחול סעיף 14, ככל שזה חל על המעסיק החדש לגבי עובדיו. העובד יהיה רשאי לעבור במהלך תקופת עבודתו לכל קופת גמל אחרת, מבלי שייגרע שיעור ההפקדה לפיצויים בגינו.

זקוקים למידע נוסף? הסוכנים שלנו לשרותיכם

צרו עימנו קשר ונשמח לשווק לכם את הפתרון הנכון עבורכם

bottom of page