top of page

חוק פנסיה חובה לעצמאים החל מה- 1.1.2017

החל מינואר 2017 חלה חובה על עצמאים להפקיד סכומים בקופת גמל לקצבה (קופת גמל / קרן פנסיה / ביטוח מנהלים) בשל הכנסה חייבת בהפקדה.


שיעורי ההפקדה הן לפי החלוקה כדלהלן:
על חלק ההכנסה עד לגובה מחצית השכר הממוצע במשק (שמ"ב) צריך להפקיד – 4.45%
על חלק ההכנסה שבין מחצית השמ"ב לבין גובה השמ"ב נדרש להפקיד – 12.55%
השכר הממוצע במשק (שמ"ב) המעודכן לשנת 2023 עומד על 11,870 ₪.
לפיכך, עצמאי שמרוויח מעל השכר הממוצע במשק חובת ההפקדה המינימאלית עבורו היא 1,008.95 ₪ בכל חודש.


על מי חלה חובת ההפקדה או יותר נכון, מי לא חייב בהפקדה?

  • מי שטרם מלאו לו 21

  • מי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת (60 שנים)

  • טרם חלפו 6 חודשים מהמועד שבו העצמאי נרשם לראשונה לפי חוק מע"מ

 

כמו כן, גם עצמאי שמלאו לו 55 שנים ביום החלת החוק ב 1.1.2017 לא יהיה חייב בהפקדה.

כלומר, מי שנולד לפני 1962 החוק לא חל עליו.

התשלומים צריכים להיות משולמים בכל שנת מס עד תום שנת המס שבגינה מבצעים אותה (מומלץ לשים לב למי שיש תכנית הכוללת בתוכה רכיב ביטוחי לשמור על הפקדות שוטפות כדי לא לאבד את רכיב הביטוח בתכנית).
חובת ההפקדה חלה על כל עצמאי גם על עצמאי שהוא שכיר. מהסכומים שהעצמאי חייב להפקיד בגין הכנסתו שחייבת בהפקדה יש להפחית את הסכומים שהופקדו בגין משכורתו המבוטחת כשכיר. שכיר שמרוויח מעל השמ"ב והוא גם עצמאי לא צריך להפקיד לפנסיית חובה כעצמאי.


ההכנסה החייבת בהפקדה היא הכנסתו של העצמאי ממשלח ידו לאחר שנוכו ממנו ההוצאות שמותרות בניכוי לצורך ייצור הכנסה אך לפני קיזוז הפסדים פטורים. אין להפחית מההכנסה החייבת ניכויים בגין הפקדות בקופת גמל, קרן השתלמות לעצמאים, ותשלומים לאובדן כושר עבודה.

עצמאי שיפקיד מעבר למחויב בחוק יקבל הטבות מס עד לתקרת ההפקדה המותרת לטובת הטבות מס.


עצמאי זכאי למשוך חלק מהסכומים כפטורים במצב של אבטלה.
אבטלה תוגדר במצבים:
1 . שהעצמאי חדל מלעסוק במשלח ידו
2. עצמאי סגר את העסק שלו
3. העצמאי היגיע לגיל פרישה  ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה

כשהעצמאי יהיה במצב אבטלה הוא יהיה רשאי למשוך כספים שהפקיד כעצמאי ממרכיב החיסכון בקופת הגמל לקצבה בסכום הוני פטור ממס לפי הנמוך מבין השניים:
1. שליש מכל הסכום שהפקיד העצמאי בקופת גמל לקצבה
2. 12,200 (הפטור לשנה עדכני ל 2023) כפול מספר שנות העבודה שבהם העצמאי הפקיד כספים בקופת גמל לקצבה בקיזוז סכומים פטורים שמשך העצמאי לפי סעיף 9 (7א)

בנוסף לאלו, ניתנו עוד הטבות מס לטובת העצמאים:

  • האחת עבור הפקדה לקרן השתלמות עצמאית. בעוד עד היום העצמאי היה צריך להפקיד 7%  לקרן השתלמות עצמאית כדי לקבל הכרה בהוצאה של 4.5% (ה 2.5% הראשונים לא היו מוכרים) הרי שמהחלת החוק, העצמאי יכול להפקיד רק 4.5% והם יוכרו כהוצאה ממס החל מהשקל הראשון.

  • מי שלא נהנה מהוצאה למס בשל סכומים לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה זכאי ליהנות בעוד 0.5% הטבת זיכוי לפי סעיף 45 א(ב) לפקודה בהפקדה לקופת גמל לקצבה אשר בגינה יזוכה ממס בשיעור של 35%. (סה"כ 16.5% שמתוכם 5.5% זיכוי).


כחלק מהחוק ולצורך סיוע לעצמאים הופחתו התשלומים לביטוח לאומי עבור חלק מהכנסתו של העצמאי שאינו עולה על 60% מהשמ"ב (7,122 ₪). עד הסכום הזה יופקדו 2.87% לביטוח לאומי במקום 6.72% שהיה נהוג עד היום.


וכן, מחלק ההכנסות שעולה על 60% מהשמ"ב יופקדו עבור ביטוח לאומי סך של 12.83% במקום 11.23% שהיה נהוג עד היום.
עצמאי שלא יפקיד בשנה מסוימת את ההפקדה המינימאלית אותה הוא נדרש להפקיד עפ"י החוק יוטל עליו קנס בסך 500 ₪.

זקוקים למידע נוסף? הסוכנים שלנו לשרותיכם

צרו עימנו קשר ונשמח לשווק לכם את הפתרון הנכון עבורכם

bottom of page