top of page

פנסיית חובה לעצמאיים

כניסתו לתוקף של חוק פנסיה חובה לעצמאיים בינואר 2017, עוררה בקרב עצמאיים לא מעט שאלות וגם חששות. מהו גובה ההפקדה ובמה הוא תלוי? מה עושים במצב של אבטלה? האם יש הטבות מס נלוות או בקיצור, האם זה נחשב כהוצאה מוכרת והכי חשוב, היכן מומלץ להפקיד את הכסף?

 

דבר ראשון, כדי להבין מי צריך להפקיד, מוטב להבין קודם מי לא חייב בהפקדה? עצמאיים שטרם מלאו להם 21, עצמאים שטרם חלפו 6 חודשים מהמועד שבו נרשמו לראשונה לפי חוק מע"מ, עצמאי שמלאו לו 55 שנים ביום החלת החוק, או עצמאי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת-60.

על כל שאר עצמאים חלה חובה להפקיד בקופת גמל לקצבה (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל) עד תקרת השכר הממוצע במשק לפי החלוקה הבאה: על חלק ההכנסה עד לגובה מחצית השכר הממוצע במשק (שמ"ב) צריך להפקיד – 4.45% ועל חלק ההכנסה שבין מחצית השמ"ב לבין גובה השמ"ב נדרש להפקיד – 12.55%. השכר הממוצע במשק לשנת 2017 עומד על 9,670, מה שאומר שחובת ההפקדה המינימאלית לעצמאיים לשנה זו עומדת על כ- 820 ₪ בחודש.

יש להפקיד את הכספים של כל שנת מס עד תום שנת המס שבגינה מבצעים אותה. חובת ההפקדה חלה גם על כל עצמאי שהוא גם שכיר, אך הם רשאים להפחית מהסכום שחייב לשלם עצמאי את הסכומים שהופקדו ממשכורתו כשכיר. שכיר שמרוויח מעל השמ"ב והוא גם עצמאי לא צריך להפקיד לפנסיית חובה כעצמאי. עצמאי שחייב להפקיד עפ"י החוק פנסיית חובה ולא יעשה כן ישלם קנס.

מה עושים במצב של אבטלה?
עצמאי זכאי למשוך חלק מהסכומים שהפקיד כפטורים ממס במצב של אבטלה אשר מוגדרת לפי המצבים הבאים:
1 . העצמאי חדל מלעסוק במשלח ידו
2. עצמאי סגר את העסק שלו
3. העצמאי הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה חייבת בהפקדה


את הסכומים שהפקיד העצמאי לקופת גמל לקצבה תייחס הקופה סכומים למרכיב חיסכון למצב אבטלה לפי הסכום הנמוך שבין השניים-כלומר, מה ניתן למשוך במצב אבטלה:
1. שליש מכל הסכום שהפקיד העצמאי בקופת גמל לקצבה
2. כ- 12,200 ₪ (לפי 2017) וכפוף לסכום התקרה שיתפרסם כל שנה ע"י רשות המיסים.


כשהעצמאי יהיה במצב אבטלה הוא יהיה רשאי למשוך כספים ממרכיב החיסכון בקופת הגמל לקצבה בפטור ממס לפי הנמוך.
1. סכומים שמשך העצמאי במצב של אבטלה בהתאם לכלליים שיקבעו ע"י משרד האוצר
2. 12,200 (הפטור לשנה עדכני ל 2017) כפול מספר שנות העבודה שבהם העצמאי הפקיד כספים בקופת גמל לקצבה בקיזוז סכומים פטורים שמשך העצמאי לפי סעיף 9 (7א).

הקלות והטבות מס:
כחלק מהחוק ולצורך סיוע לעצמאים, הופחתו התשלומים לביטוח לאומי עבור חלק מהכנסתו של העצמאי שאינו עולה על 60% מהשמ"ב.

עצמאי שיפקיד מעבר למחויב בחוק יקבל הטבות מס עד לתקרת ההפקדה המותרת לטובת הטבות מס. בנוסף, ניתנו הטבות מס נוספות לטובת העצמאים:
הראשונה היא עבור הפקדה לקרן השתלמות עצמאית, עד היום העצמאי היה צריך להפקיד 7%  לקרן השתלמות עצמאית כדי לקבל הכרה בהוצאה של 4.5% (ה 2.5% הראשונים לא היו מוכרים).  כיום,  העצמאי יכול להפקיד רק 4.5% והם יוכרו כהוצאה ממס החל מהשקל הראשון.
מי שלא נהנה מהוצאה למס בשל סכומים לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה זכאי ליהנות מטבת זיכוי בגובה -0.5% בהפקדה לקופת גמל לקצבה אשר בגינה יזוכה ממס בשיעור של 35%. (סה"כ 16.5% שמתוכם 5.5% זיכוי).


בשורה התחתונה, אמנם ההפקדה לפנסיה היא בגדר חובה, אך לכל עצמאי יש את הזכות לבחור היכן ובאיזה מסלול תתנהל הפנסיה שלו.

ההפקדה לפנסיה היא חיסכון עתידי וכאשר מפרישים לה בגיל מוקדם, סכומים ההולמים את ההכנסה והיא תנוהל  נכון היא תוכל להניב קצבת פנסיה ראויה לעת זקנה.

​​

* אין לראות באמור כהמלצה או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני/שיווק השקעות  אישי המותאם לצרכי הלקוח

צור קשר לייעוץ אישי

פנייתך נשלחה בהצלחה

bottom of page